/
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) formułuje zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług (zwanych dalej Produktem), pomiędzy Kupującym (podmiotem posiadający pełną zdolność prawną do zawierania wiążących umów), a Sprzedawcą, zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronach internetowych pod adresem www.gardin.pl (zwanego w niniejszym regulaminie Sklepem internetowym), a także zasady prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy jest własnością:
  Woodlovers Szymon Gacki, ul. Dereniowa 41CA/2, 61-306 Poznań, NIP PL5632145267
  (zwanej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą)
  Obsługa klienta:
  Tel: +48 788 822 011
  E-mail: kontakt@gardin.pl

II. Zasady korzystanie za sklepu

 1. Kupujący dokonując zakupu poprzez sklep internetowy poproszony będzie o podanie aktualnych i prawdziwych danych (imię i nazwisko / nazwa firmy, adres zamieszkania / adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres dostawy / adres dostawy i montażu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby firmy, NIP w przypadku Kupującego-Przedsiębiorcy). Dane wykorzystywane są m.in. do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktów w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-maila), na które wysyłane będą wiadomości od Sprzedawcy, np. informacje dotyczące zamówienia Kupującego złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Składanie przez Kupującego zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem m.in. posiadania przez Kupującego urządzenia z odpowiednim systemem i łącza internetowego.
 5. Ze Sklepu internetowego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie przez Kupującego czynności o charakterze bezprawnym.

III. Zamówienie

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym JAF Gardin, Kupujący może skorzystać z:
  • kalkulatora tarasu, oferującego Kupującemu możliwość automatycznego wyliczenia ilości produktów niezbędnych do utworzenia tarasu wraz z ich kosztem,
  • podstron dedykowanych poszczególnym produktom.
 2. Korzystając z kalkulatora tarasu Kupujący poproszony będzie kolejno o wybór jednego z zaproponowanych kształtów tarasu, podanie jego wymiarów oraz sposobu ułożenia desek. Po wprowadzeniu wymaganych informacji Kupujący otrzyma kompletną kalkulację dla produktów, wymaganych do budowy podstawowego tarasu zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta, z podziałem na linie produktowe tj. liczba desek, legarów oraz akcesoriów, a także ich cenę.
  Klient ma możliwość modyfikacji elementów kalkulacji (zależnie od konfiguracji produktów).
  Po zatwierdzeniu przedstawionej kalkulacji zostaje ona przeniesiona do Koszyka.
 3. Korzystając z podstron dedykowanych poszczególnym produktom Klient ma możliwość wyboru konkretnych produktów, określenia ich liczby i dodania do Koszyka.
 4. Po umieszczeniu produktów w Koszyku, Kupujący wybiera opcję dostawy:
  • odbiór osobisty (ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki k/Poznania lub ul. Graniczna 25, 05-252 Małopole k/Warszawy)
  • sama dostawa
  • dostawa z montażem
  oraz uzupełnia formularz kontaktowy i teleadresowy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Zależnie od wybranej opcji dostawy, po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”, Kupujący:
  • zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę płatności PayU – odbiór osobisty,
  • otrzyma informację o wyliczonym koszcie dostawy, a po jego zatwierdzeniu zostanie przekierowany na stronę PayU – sama dostawa,
  • otrzyma informację o wyliczonym koszcie dostawy oraz podstawowym koszcie montażu, a po jego zatwierdzeniu Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający złożone zamówienie.
 7. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych produktów.
 8. Po złożeniu Zamówienia z odbiorem osobistym lub z samą dostawą Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a w następnej kolejności e-mail Potwierdzający Przyjęcie Zamówienia wraz z informacją dotyczącą odbioru osobistego w przypadku wybrania tej opcji.
 9. W przypadku złożenia Zamówienia w opcji dostawy z montażem, Kupujący oczekuje na kontakt z Dystrybutorem (autoryzowanym montażystą, rekomendowanym przez JAF Polska), celem ustalenia szczegółów realizacji, tj. terminu realizacji, potwierdzenia zakresu i sposobu przygotowania miejsca montażu, a także ostatecznej cenie montażu.
 10. Złożenie zamówienia w opcji dostawy z montażem nie jest równoznaczne z zakupem i rezerwacją produktów. Zakup i rezerwacja produktów następuje z momentem Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Dystrybutora – który w tym przypadku występuję jako Sprzedawcą.
 11. W przypadku złożenia Zamówienia w opcji dostawy z montażem Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący w tej sytuacji składając zamówienie składa ofertę kupna określonego w zamówieniu towaru.
 12. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi, umowa wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany e-mailem. Wszelkie środki, które zostały przekazane na rzecz Sprzedawcy w ramach zapłaty z tytułu umowy, która wygasła, zostaną zwrócone Kupującemu. Kupujący ma prawo do złożenia nowego zamówienia.
 13. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 14. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego żadnej wiadomości od Sprzedawcy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia zaleca się Kupującemu sprawdzić we własnym programie pocztowym folder „Spam” lub skontaktować się z Obsługą Klienta.
 15. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie internetowym:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostarczenia towaru.
 16. Warunkiem wydania towaru Kupującego lub jego wysłania do Kupującego jest otrzymanie przez Sprzedawcę całej płatności z tytułu danego Zamówienia.
 17. W przypadku otrzymania płatności z tytułu danej umowy produkty dostarczane są (jeśli Sprzedawca organizuje transport produktów) na adres wskazany w formularzu teleadresowym dotyczącym danego Zamówienia.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, wprowadzania w nich zmian; uprawnienie powyższe nie ma wpływu na uprawnienia już nabyte przez Kupującego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin akcji promocyjnej lub wyprzedaży nie stanowi inaczej.
 19. Na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu teleadresowym Sprzedawca wysyła dowód zakupu, którym jest faktura VAT.
 20. Kupujący który chce zrezygnować z złożonego zamówienia powinien zgłosić się do Obsługi Klienta.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila Potwierdzającego Przyjęcie Zamówienia, z wyłączeniem Zamówienia w opcji dostawy z montażem, oraz zamówienia, gdy strony zgodnie ustaliły inny czas realizacji zamówienia niż wskazany powyżej.
 2. Jeżeli w zamówieniu Kupujący zaznaczył, że samodzielnie odbierze towar od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o gotowości towaru do odbioru.
 3. Odbierając Zamówienie od przewoźnika Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i produkty – sprawdzić czy nie uległy one uszkodzeniu w transporcie (m.in. złamaniu, pęknięciu).
  Uwaga! W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu uszkodzonego opakowania lub produktów od przewoźnika Kupujący powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół określający stan produktów i jego opakowania (protokół powinien zostać podpisanym przez Kupującego i przewoźnika), zaleca się również wykonanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych uszkodzeń. Kupujący w momencie stwierdzenia uszkodzeń powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. W przypadku ujawnienia uszkodzeń produktów dopiero w momencie rozpakowania Kupujący powinien natychmiast poinformować Sprzedawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@gardin.pl) o stwierdzonych uszkodzeniach (najlepiej w terminie 3 dni od momentu odbioru towaru od przewoźnika).

V. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

 

„WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa Konsumenta: …………..… (miejscowość)…, dnia …… r.

Adres: ………………………….

Telefon: ……………………….

e-mail: …………………………

Adresat:

Woodlovers Szymon Gacki
ul. Dereniowa 41CA/2
61-306 Poznań

Ja ……………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru: ……………………………………………………………….

Data zawarcia umowy …………….…… Data odbioru towaru …………………….r.

Czytelny podpis Konsumenta …………………………………………..”

 

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do zachowania terminu na odstąpienie przez Konsumenta, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy na adres Rejestrowy Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy; nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przy Zamówienia w opcji dostawy z montażem, Konsument jest zobowiązany do kontaktu z odpowiednim Dystrybutorem (Sprzedawcą), który przyjął do realizacji dane Zamówienie, w celu ustalania procedury zwrotu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku, z tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, w stanie nienaruszonym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  Adres, na który zaleca się dokonać zwrotu towaru, w celu przyspieszenia procedury zwrotu:
  JAF Polska Sp. z o.o., ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki (z dopiskiem: Sklep Gardin)
  - z wyłączeniem Zamówień w opcji dostawy z montażem.
  Zwracany towar zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. fakturę, itd.
 7. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyrażenia zgody Kupującemu-Przedsiębiorcy na anulowanie zamówienia (odstąpienie od umowy), gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, pod warunkiem, że oświadczenie o rezygnacji wpłynie do Sprzedawcy przed dokonaniem zamówienia towaru przez Sprzedawcę u dostawcy lub wykonania fizycznej obróbki towaru. Oświadczenie woli należy skierować drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Konsumenta za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

VII. Reklamacja

 1. Wszystkie prezentowane przez Sklep internetowy towary są nowe.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem zawartym w Sklepie internetowym Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta przebieg procesu reklamacyjnego reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Zaleca się zaprzestać użytkowania towaru, który posiada wadę.
 5. Reklamacje na towar Konsument proszony jest składać: Konsument zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczność zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy, np. załączając skan lub czytelne zdjęcie faktury.
  • e-mailem na adres: kontakt@gardin.pl – zamówienia z odbiorem osobistym lub samą dostawą;
  • na dane kontaktowe Dystrybutora (Sprzedawcy), który przyjął do realizacji dane Zamówienie - zamówienia w opcji dostawy z montażem;
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się podać w zgłoszeniu:
  • imię i nazwisko zgłaszającego reklamację,
  • dokładny adres zgłaszającego reklamację (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość),
  • telefon i e-mail zgłaszającego reklamację
  • adres, pod którym znajduje się reklamowany towar,
  • nazwę reklamowanego towaru, numer zamówienia, ilość reklamowanego towaru,
  • datę zakupu i datę odebrania towaru,
  • powód reklamacji,
  • okoliczności w jakich dostrzeżono wadę,
  • miejsce w jakim użytkowany jest towar,
  • oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
  • data sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
  • czytelny podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 8. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z decyzją Sprzedawcy może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Woodlovers Szymon Gacki.
  Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:W związku z prowadzeniem witryny internetowej, w tym sklepu internetowego, Administrator podlega wsparciu przez następujących zewnętrznych usługodawców (podmioty przetwarzające): nazwa.pl Sp. z o.o., JAF Polska SP. z o.o., WSZYSTKIE NAZWY DYSTRYBUTORÓW (tylko w przypadku „dostawy z montażem”). Podmioty przetwarzające zobowiązanie są, na podstawie pisemnych umów zawartych przez siebie z Administratorem, stosować się do przyjętych celów, polityki usuwania danych oraz środków bezpieczeństwa określonych m.in. w niniejszym rozdziale dotyczącym ochrony danych.
  • listownie na adres: Woodlovers, ul. Dereniowa 41CA/2, 61-306 Poznań,
  • telefonicznie na numer: +48 788 822 011,
  • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gardin.pl
 2. Odwiedzanie witryny internetowej przez Kupującego:
  W przypadku gdy Kupujący odwiedza naszą witrynę, informacje wysyłane nam przez przeglądarkę internetową będą przechowywane automatycznie w plikach dziennika tworzonych na serwerze (server log files). Informacje takie obejmują typ/wersję przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (strona odwiedzona uprzednio), nazwa hosta komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp (adres IP) oraz czas wysłania żądania do serwera.
  Dane takie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Są one przechowywane wyłącznie na potrzeby systemu oraz w celach statystycznych. Dane te nie podlegają łączeniu z innymi źródłami danych w celu ich przyporządkowania określonej osobie. Zostaną one usunięte po dokonaniu analizy statystycznej po upływie 36 miesięcy.
 3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
  W przypadku niepodania danych zawieranie i realizacja umów nie będzie możliwa.
  • Przetwarzanie umowy.
   W czasie procesu zakupowego, na potrzeby przetwarzania zamówień oraz innych żądań związanych z zakupami, a także roszczeń wynikających z umów, Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać:
   • imię i nazwisko Kupującego lub nazwa firmy (a także imię i nazwisko osoby kontaktowej),
   • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
   • numer identyfikacyjny VAT (w przypadku Kupującego-Przedsiębiorcy),
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
   Dane są przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów. W przypadku niepodania danych zawieranie i realizacja umów nie będzie możliwa.
  • Obsługa Kupującego, marketing bezpośredni
   Dane przekazane na etapie procesu zakupowego, w przypadku wyrażenia zgody Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, mogą być wykorzystywane w celu informowania o nowych produktach oraz usługach lub przekazywania innych informacji, które mogę Państwa zainteresować (w zakresie związanym z obsługą klienta oraz marketingiem bezpośrednim).
   Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Panu/Pani, w każdym czasie, prawo do wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do takich kontaktów, bez podawania uzasadnienia, poprzez skontaktowanie się z Administratorem.
   Podstawę prawną dla przetwarzania takich danych jest zgoda swobodnie udzielona poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony. Można wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez kliknięcie w link, odpowiadający rezygnacji z otrzymywania biuletynu, zawarty w tymże biuletynie, w celu wypisania się poprzez stronę internetową, która otworzy się w odrębnym oknie.
 4. Korzystanie z plików cookie
  Wykorzystujemy tzw. pliki cookies w celu obserwacji sposobów użytkowania Strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Cookies to pliki przechowywane na Państwa komputerach zwiększające komfort w korzystaniu z witryny.
  Istnieją następujące rodzaje plików cookies: trwałe, tymczasowe (sesyjne) oraz podmiotów zewnętrznych. Sesyjne pliki cookies są przechowywane jedynie tymczasowo i ulegają usunięciu wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwałe cookies, natomiast, pozostają w Państwa komputerze po jej zamknięciu. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony Sklepu internetowego do preferencji Kupującego.
  Pliki cookie mogą zostać z łatwością usunięte z Pana/Pani komputera za pomocą przeglądarki. Informacje dotyczące tych plików oraz sposobu ich usuwania można znaleźć w menu "help" przeglądarki. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody (za swoim urządzeniu) na wykorzystywanie plików cookies oraz skonfigurowanie własnej przeglądarki tak, aby użytkownik powiadamiany był, gdy nowy plik cookie zostaje przesyłany do jego komputera. W przypadku niekorzystania z mechanizmu cookies, może się okazać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać w sposób prawidłowy.
  • Google Analytics
   Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia przeprowadzanie analizy korzystania przez Kupującego z naszej witryny.
   Może Pan/Pani uniemożliwić instalowanie się plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyszukiwarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku możecie Państwo być pozbawieni możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji witryn internetowych.
   Poprzez fakt korzystania ze wspomnianej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na to, iż dane gromadzone na Pana/Pani temat mogą być przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej. Alternatywnie istnieje również możliwość deaktywowania usługi Google Analytics przy pomocy wtyczki do przeglądarki (add-on).
  • Funkcje służące ponownemu namierzaniu (Retargeting)
   Witryny internetowe korzystają z tzw. znaczników retargetowania. Znacznik retargetowania to element z języka JavaScript umieszczany w kodzie źródłowym witryny internetowej. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza stronę na witrynie, która zwiera taki znacznik retargetowania, reklamodawca internetowy (np. Google) umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika oraz przyporządkuje go do odpowiednich list grup docelowych retargetowania. Wspomniany plik cookies będzie następnie służył umieszczaniu kampanii retargetujących ("reklama oparta o dane dotyczące zainteresowań") na innych witrynach.
   Można wyłączyć instalowanie się takich plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystaniu w pełni z wszystkich funkcji witryny.
 5. Okres przechowywania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków w tym zakresie wynikających, w zależności od przypadku, z przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz/lub ogólnego terminu przedawnienia określonego w polskim Kodeksie cywilnym.
 6. Prawa przysługujące Państwu
  Jako osoba, której dane podlegają przetwarzaniu przez Administratora, przysługują Panu/Pani w szczególności następujące prawa:
  • Prawo dostępu (art. 15 RODO)
   Może Pan/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe.
   Jeżeli tak jest, poinformujemy Państwa o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorcach tych danych.
  • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
   Może Pan/Pani niezwłocznie uzyskać ze strony Administratora sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
  • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
   Możecie Państwo uzyskać ze strony Administratora niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   W przypadkach wskazanych w RODO (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), może Pan/Pani zażądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
   Możecie Państwo zwrócić się do Administratora o przekazanie dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)
   Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
   O ile Administrator nie jest w stanie wykazać przekonujących i słusznych podstaw przemawiających za przetwarzaniem, Państwa dane zostaną usunięte. Niezależnie od powyższego, może Pan/Pani, w każdym czasie, wycofać swoją zgodę wyrażoną uprzednio np. w związku z zaprenumerowaniem biuletynu informacyjnego (newsletter) lub zapytań.
  • Prawo do wniesienia skargi
   Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Informacje
   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na kontakt@gardin.pl
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.
 8. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w Sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania, m.in. do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie internetowym informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.
 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą ich opublikowania w Sklepie internetowym, z tym zastrzeżeniem, że nie mają one zastosowania do złożonych przez Kupującego zamówień oraz umów już zawartych.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu (lub jego części) nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub część postanowienia) uznane zostały za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takich postanowień postanowieniami ważnymi, uwzględniając cel gospodarczy Regulaminu oraz wolę i intencję stron.
 8. Zapisy Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Jak przebiega
zamówienie z usługą montażu?

 • Podajesz wymiary

  Dzięki temu poznajesz orientacyjną cenę tarasu.

 • Weryfikujemy

  Nasz konsultant kontaktuje się z Tobą i omawia szczegóły. Może być konieczna wizja lokalna. Poznajesz ostateczną cenę.

 • Montujemy

  Przyjeżdżamy i montujemy taras w wybranym przez Ciebie miejscu.